Fire truede fuglearter fredet: Må ikke længere jages i Danmark

Jægerne får nu fire fugle mindre at skyde på. Foto: Shutterstock

Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for jagt på fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt, og en art er i tilbagegang i Danmark. Et enigt vildtforvaltningsråd står bag ministerens beslutning.

Fremover vil fire fuglearter kun være at finde i kikkerter og ikke i sigtekorn herhjemme.

Miljøminister Lea Wermelin har besluttet at tilføje arterne taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue til listen over fuglearter, der er friholdt fra jagt i Danmark.

Forskere fra Aarhus Universitet har lavet faglige vurderinger af, hvordan jagten påvirker fuglearterne. Det er på den baggrund, at Vildtforvaltningsrådet, som blandt andet tæller Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, har anbefalet at friholde de fire fuglearter fra jagt.

"Naturen er i krise og går på globalt plan tilbage i højt tempo. Det giver ikke mening, at vi herhjemme tillader jagt på en række fugle, der regnes for globalt truede, og hvor jagten har en betydning for nedgang i bestanden. Derfor har jeg besluttet at stoppe den jagt, og jeg er glad for, at et enigt Vildtforvaltningsråd står bag beslutningen. I forbindelse med natur- og biodiversitetspakken kommer vi til at se nærmere på vores rødlistede arter i det hele taget, og hvordan vi beskytter dem bedre end i dag," siger miljøminister Lea Wermelin.

Tre er truet over hele verden

Tre af de friholdte arter er trækfuglene taffeland, havlit og fløjlsand. Disse er beskyttet internationalt og regnes desuden for truede på den globale rødliste, der er en vurdering af arters risiko for at uddø.

Herudover friholdes arten tyrkerdue fra jagt. Tyrkerduen er ikke internationalt truet, men bestanden vurderes til at være i tilbagegang herhjemme. 

"I Danmark har vi en lang og vigtig tradition for jagt. Men vi skal sørge for, at den sker på en forsvarlig måde. Her glæder jeg mig over, at både jægere, grønne organisationer og resten af Vildtforvaltningsrådet er blevet enige om en god løsning," siger Socialdemokratiers miljøordfører Mette Gjerskov.

Formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, ser med stor tilfredshed på, at han på rådets vegne kan sende en enig indstilling om jagttider til miljøministeren. 
 
"Det er vigtigt, at vi løbende vurderer, hvilke dyr vi kan forsvare jagt på og hvornår. Her er jeg godt tilfreds med, at vi nu har genbesøgt jagttiderne for en række sårbare arter og er nået til enighed. Samtidig er jeg glad for det klare ønske i rådet om, at vi skal indtænke internationale hensyn i forvaltningen af trækfuglene," siger formand Jan Eriksen.

Allerede om to år tages arternes jagtstatus igen op til vurdering, når der kommer en ny jagttidsrevision.

De nye jagtregler forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 og dermed før efteråret, hvor jagttiden for de nu friholdte arter normalt begynder. 

Ud over at en række fuglearter friholdes fra jagt, bliver jagttiden fremover forkortet eller forskudt for en række øvrige arter. Det sker for at tage hensyn til dyrenes yngleperioder, så man så vidt muligt undgår, at mødre bortskydes fra deres unger.

For blishønen forkortes jagttiden derfor med en måned, for vildkanin forkortes den med to måneder, mens jagttiden for hare forskydes.

Om de fire arter:

  • Taffeland, havlit og fløjlsand er trækkende vandfugle og beskyttet efter The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA). Arterne er desuden truede på den globale rødliste fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN).
  • Tyrkerduen er en mindre dueart, der vurderes at være i tilbagegang herhjemme.
  • I jagtsæsonen 2018/19 blev der i alt blandt de fire fuglearter nedlagt knap 7.000 fugle.
  • Til vurdering har også været ræv samt trækfuglearterne bjergand, ederfugl, grågås og sædgås. Her fortsætter den nuværende jagttid, da jagten vurderes som bæredygtig.